Pluttra

PLUTTRA!

Pluttra är ett digitalt verktyg för portfolio, kommunikation och dokumentation för förskolan. Det är en app och en webbsida som bara kan kommas åt via lösenord och endast Jordgubbens förskolas personal och föräldrar har tillgång till. Pluttra är ett dokumentationsverktyg som visar vad vi gör på förskolan och som även dokumentera barnens utveckling. Pluttra är ett verktyg som gör dokumentation effektiv och rolig! Genom foto, film, ljud och text dokumenteras barnens utveckling i realtid och vad som händer på förskolan.

Läroplanen säger: Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. - Lpfö 98, rev 2010

Innehållet i Pluttra finns tillgängligt dygnet runt för vårdnadshavare via appen Pluttra Hemma och via internet. Genom att förskolan kan lägga upp blogginlägg och meddelanden ökar den dagliga delaktigheten och vårdnadshavarna får bättre förutsättningar att kunna påverka verksamheten. Verktyget är utformat för att klara förskolans höga krav på sekretess.

Med Pluttra dokumenteras saker medan de händer. Du får en levande dokumentation som kan användas som underlag för utvecklingssamtal eller som stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Pluttra består av två appar i en app. Föräldrarna har tillgång till en app där de följer sina barn och kan kommunicera med förskolan. Den andra appen används av förskollärana där de lägger ut bilder och filmer om vad som sker på förskolan samt dokumenterar i barnens digitala portfolio. I båda apparna är det tre olika områden indelade i flikar; meddelanden, blogg och portfolio. I meddelandefliken skriver förskollärarna viktiga meddelanden som till exempel påminnelser av olika slag. Under bloggfliken skapas inlägg om bland annat vad som skett på förskolan under dagen. Dessa inlägg kan vara beskrivning utifrån bilder eller filmer eller barnens reflektioner under en viss aktivitet med mera. Portfoliofliken är den flik i vilket alla barnen på avdelningen har sin egna mapp och där barnens utveckling och lärande dokumenteras. Endast barnens föräldrar och förskollärarna kan komma åt de enskilda portfoliomapparna. Alla, både förskollärare och föräldrar, får ett lösenord för att kunna logga in på Pluttra så ingen obehörig kan komma åt informationen som publiceras.

Kort och gott är Pluttra ett verktyg för er föräldrar att mer få en inblick i vad som sker på förskolan under dagen och ni kan när det passar er logga in på Pluttra och se om det publicerats något nytt. Vi på förskolan dokumenterar hela tiden på väggar och i hallen men alla har inte tid att gå in och titta tillsammans med barnen när man hämtar. Vi kommer inte lägga ut allt vi gör och inte varje dag.

Vi på Jordgubbens förskola använder detta digitala verktyg och alla föräldrar är jättepositiva till Pluttra.

Gå gärna in på www.pluttra.se och läs om verktyget.